1.      Podstawy funkcjonowania powiatu

Powiat jasielski jest lokalną wspólnotą samorządową tworzoną przez mieszkańców 10 gmin: miasta Jasła, będącego siedzibą powiatu, miasta i gminy Kołaczyce oraz gmin Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec. Powiat wykonuje zadania publiczne określone ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innymi aktami prawnymi. Zadania te mają charakter ponadgminny, i dotyczą między innymi: edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury, turystyki, geodezji, administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta i pomocy prawnej, współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Prezentujemy Obwieszczenie Starosty Powiatu jasielskiego na temat okręgów wyborczych.

 

Numer

okręgu 

Granice

okręgu

Liczba radnych

wybieranych

w okręgu

     1  Miasto Jasło          7
     2 Gmina Jasło          3
     3  Gmina Skołyszyn          3
    4

 Gminy: Brzyska

             Kołaczyce

         3
    5

 Gminy: Dębowiec

             Osiek Jasielski

         3
   6

 Gminy: Krępna

             Tarnowiec

              Nowy Żmigród

         4