REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO

KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY

FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Komitet Wyborczy Wyborców

Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami

…………………………………………………………………….

                                                                                                (pełna nazwa komitetu wyborczego)

  1. Baczyńskiego 15, 38-200 Jasło

………………………………………………………………….

(adres siedziby komitetu wyborczego)

Janusz Bronisław Przetacznik, Jasło

………………………………………………………………….

(imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)

Leszek Karol Woźniacki, Jasło

………………………………………………………………….

(imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego)

L.P.

Data wpisu

Data wpłaty

Imię (imiona)

Nazwisko

Miejscowość

zamieszkania

Kwota wpłaty

Łączna kwota wpłat

Dodatkowe informacje

1.

2018-08-31

2018-08-31

Janusz, Bronisław

  

Przetacznik

  

Jasło

  

   300,00 zł.

300,00 zł.

 

2018-10-02

2018-10-02

1 700,00 zł.

2 000,00 zł.

 
 

2018-10-10

2018-10-10

3 000,00 zł.

5 000,00 zł.

 
 

2018-10-17

2018-10-17

3 000,00 zł.

8 000,00 zł.

 

  *)    Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień.

 **)    W kolumnie „Data wpłaty” wpisuje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym komitetu.

***)   W kolumnie „Łączna kwota wpłat” wpisuje się kwotę wpłat od danej osoby narastająco, tj. sumę danej wpłaty oraz wszystkich
         wpłat wcześniejszych od tej samej osoby