T E Z Y   P R O G R A M O W E

 

MISJA POWIATU JASIELSKIEGO

POWIAT JASIELSKI W SPOSÓB INNOWACYJNY I ZRÓWNOWAŻONY
WYKORZYSTUJE POSIADANY POTENCJAŁ DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW

WIZJA ROZWOJU POWIATU JASIELSKIEGO

POWIAT JASIELSKI ZAPEWNI MIESZKAŃCOM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z FUNKCJONALEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO I KOMUNIKACYJNEGO, CZYSTEGO ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, POZWOLI UZYSKAĆ NOWOCZESNE WYKSZTAŁCENIE I ZAPEWNI WYSTARCZĄJĄCĄ ILOŚĆ MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH I ROLNICTWIE WYKORZYSTUJĄCYCH INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

 

(powyższe cytaty zostały zaczerpnięte ze Strategii Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2022 przyjętej Uchwałą Nr XXI/138/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 r.)

Na ile cytowane zapisy są w naszym powiecie rzeczywistym wyznacznikiem wszelkich działań podejmowanych przez samorządy, a na ile tylko górnolotnie zdefiniowanym celem powiatu określonym przez autorów strategii, można by zapewne długo dyskutować. Czy ludzie, którym w kolejnych wyborach oddajemy teraźniejszość i przyszłość naszego regionu, wykorzystują w pełni możliwości oraz potencjał społeczny i ekonomiczny w dążeniu do realizacji szczytnej misji? Analizy i badania przeprowadzane na zlecenie władz samorządowych, na potrzeby chociażby strategii rozwoju czy promocji, pokazują smutny, a czasem wręcz zatrważający obraz. Bezrobocie, niezadowolenie przedsiębiorców działających na lokalnym rynku pracy, brak perspektyw dla młodych ludzi, a co za tym idzie starzejące się społeczeństwo.

Jesteśmy przekonani, że tak nie musi być, że odpowiednio prowadzona polityka gospodarcza i społeczna, jest w stanie zahamować ten groźny dla regionu trend i wskazać właściwą drogę na przyszłość. Podstawą musi być jednak dobrowolne i niewymuszone współdziałanie obywateli na rzecz wspólnych interesów,  oparte na zasadzie równości, szukania kompromisów, zaufania i współpracy w stosunkach społecznych. Zapraszamy Wszystkich Państwa, którym dobro nas wszystkich nie jest obojętne do wspólnego działania.

Porozumienie Samorządowe  PONAD PODZIAŁAMI przygotowało tezy programowe, wskazujące priorytetowe kierunki w rozwoju. Prezentowany poniżej dokument nie jest sztywną, zamkniętą listą czy prezentacją zamierzeń i planów, które mają służyć skutecznej realizacji misji naszych samorządów. Traktujmy go, jako wyjściowy materiał, swoisty zaczyn do dyskusji i głębszej refleksji, który przy Państwa pomocy i współudziale będzie ewoluował, wypełniał się szczegółową treścią konkretnych zadań i przedsięwzięć, po to, by wypracowany na końcu dokument był obowiązującym kanonem dla nowych władz samorządowych.  RAZEM ZMIENIMY ZIEMIĘ JASIELSKĄ!

Tezy programowe