Przetacznik Janusz

PRZETACZNIK JANUSZ

Urodziłem się w Jaśle i tu mieszkam. Jestem absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej – inżynier budownictwa lądowego oraz podyplomowych studiów menadżerskich – executive MBA. Jestem wieloletnim prezesem Zarządu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, doświadczonym samorządowcem, radnym Rady Miejskiej Jasła II, III, IV i VI kadencji, radnym Rady Powiatu Jasielskiego obecnej kadencji. Jako dobry pragmatyk i doświadczony strateg dałem się poznać jako „człowiek od spraw trudnych” – tak nazywają mnie najbliżsi współpracownicy i znajomi. Praca na rzecz mądrego i zrównoważonego rozwoju samorządu terytorialnego oraz troska o godne życie dla przyszłych pokoleń, to moje największe życiowe priorytety.

Kandyduję do Rady Powiatu w Jaśle ponieważ wierzę, że moja działalność w samorządzie służy dobrej sprawie. Moje wystąpienia na forum RPJ oraz komisji tematycznych zmuszają niektórych radnych do głębszych przemyśleń i refleksji, poświęcania więcej czasu na analizowanie procedowanych projektów uchwał, zastanawianie się nad zasadnością wydawania publicznych pieniędzy. Jako radny ogromny nacisk przykładam do rzetelności i praworządności, w swoim działaniu jestem jednak nieugięty, nie podaję się pustej krytyce i oczekiwaniom, że ulegnę partykularnym naciskom tych, dla których „tu i teraz” jest ważniejsze niż jutro naszych dzieci i wnuków.

W pracy zawodowej i samorządowej moim mottem jest „by siła argumentów zwyciężała argument siły”.

Lista PSPP, poz.  nr 1.  Proszę o Wasz głos.

W latach 1983 –1988 pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Okręgowej ZSP w Kielcach, w tym w latach 1985-1987 byłem Dyrektorem ABKiSz „Alma-Art” O/Kielce. Po zakończeniu pracy w Radzie Okręgowej objąłem stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i kontroli wewnętrznej w SBU „Student Service” O/Kielce. W latach 1998-1990 odbyłem 16-to miesięczną praktykę zawodową w „Rakentojat” OY w Lahti – Finlandia. W 1990 r. wróciłem do Jasła i z dniem 1 września 1990 r. podjąłem pracę na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle, którą to funkcję nieprzerwanie sprawowałem do 31 maja 2004 r. W latach 2004-2006 byłem Prezesem Zarządu „Radia Kielce” SA. W latach 2006-2007 podjąłem pracę w KHS „KROSNO” SA na stanowisku Dyrektora ds. Kadrowo-Administracyjnych, a od 26 lipca 2007 r. ponownie kieruję pracami Zarządu JSM w Jaśle. Zarządzam i odpowiadam za całokształt działalności JSM w Jaśle.

Ze spółdzielczością mieszkaniową zawodowo związany jestem od 1 września 1990 r. W okresach: od 1 września 1990 r. do 30 maja 2004 r. oraz od 26 lipca 2007 r. pełniłem funkcję Prezesa Zarządu JSM. Byłem Przewodniczącym Sejmiku Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Krośnieńskiego (1994-1998), a później Województwa Podkarpackiego. W latach 2003 - 2005 r. pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie, który zrzeszał ponad 100 spółdzielni mieszkaniowych, wcześniej przez dwie kadencje byłem z-cą Przewodniczącego Rady. Byłem delegatem spółdzielczości mieszkaniowej z naszego województwa na I, II, V i VI Kongres Spółdzielczości, w latach 2014 – 2017 byłem członkiem KRS.

 

Janusz Przetacznik - CV

Informacje osobiste

Narodowość:   polska

Stan cywilny:  żonaty

Data i miejsce urodzenia:  05 styczeń 1958 r. Jasło

Wykształcenie

1985 r.         Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Wydział Budownictwa Lądowego – specjalność: drogi, ulice i lotniska   mgr inż. budownictwa lądowego

2006  r.            Gdańska Fundacja Kształcenia  Menagerów, Uniwersytet Gdański   i  Wyższa  Szkoła  Ekonomii i  Administracji  w Kielcach – podyplomowe studia menadżerskie – executive MBA - dyplom MBA

Kursy i szkolenia

 złożony w dniu 15 marca 1997 r. z pozytywnym wynikiem egzamin na członka Rad Nadzorczych  Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa,

 uzyskanie: uprawnień z zakresu przeprowadzania lustracji spółdzielni  (uprawnienia lustracyjne nr 3747/97 nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą) oraz licencji zawodowej zarządcy nieruchomościami (nr 845).

 ukończony kurs z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (133/98),

Praktyka zawodowa

1.05.1983 r. – 30.04.1988 r.  Rada Naczelna Zrzeszenia Studentów Polskich  (ZSP)

                                               w Warszawie –  Przewodniczący Rady Okręgowej ZSP
w Kielcach
, w tym w latach  1985-1987 r. Dyrektor Akademickiego Biura  Kultury i Sztuki  ZSP „Alma-Art” O/Kielce.

·        Współudział w tworzeniu studenckiej organizacji ZSP typu „no profit” na terenie kieleckich uczelni oraz  działalności gospodarczej prowadzonej przez ZSP,
w tym uruchomienie w Kielcach oddziałów:

a) ABKiS ZSP „Alma Art”,

b) SBU ZSP „Student Service“.

       Doświadczenie w zakresie:  systemów rozliczeń budżetowych i  prawa budżetowego, sporządzania i dokonywania analizy sprawozdań finansowych, uruchomiania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji imprez, prowadzenia sporów i mediacji, zarządzania zasobami ludzkimi.

1.05.1988 r. – 30.04.1990 r.  Studenckie Biuro Usług ZSP „Student Service” O/Kielce – specjalista ds. pracowniczych i kontroli wewnętrznej.
W tym okresie: praktyka zawodowa w „Rakentojat” OY – Lahti –  Finlandia (07.1988 r.- 04.1990 r. z  6-cio miesięczną przerwą w 1989 r.)

Współtworzenie sprawnie działającej jednostki gospodarczej. Doświadczenie w zakresie: stosowania ETO w działalności gospodarczej, kierowania małymi zespołami ludzkimi, zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznej, w tym analiza dokumentów księgowych.

1.09.1990 r.31.05.2004 r.  Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jaśle

                                                - Prezes Zarządu

·        Stworzenie sprawnie działającej jednostki gospodarczej w nowych warunkach społeczno-gospodarczych
o uporządkowanych strukturach własności wszystkich gruntów będących w jej użytkowaniu (JSM posiada ponad 4200 mieszkań,  160 lokali użytkowych oraz ok. 200 garaży zlokalizowanych na ponad 38 ha gruntów
 o łącznej powierzchni użytkowej  ponad 230 tys. m2). Zdobyte wykształcenie wyższe techniczne umożliwia prawidłowe przygotowanie i prowadzenie inwestycji oraz kierowanie i nadzór nad działalnością obejmującą zarząd nieruchomościami Spółdzielnią.

·        Skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji zatrudnienia, uruchomienie zespołów pracowniczych obsługujących poszczególne osiedla mieszkaniowe - prywatyzacja stanowisk pracy.

·        Doświadczenie w zakresie porządkowania i regulowania stanów prawnych nieruchomości.

1.06.2004 r. – 30.11.2006 r.     Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach

  „Radio Kielce” S.A. – Prezes Zarządu

·        Współautor „Strategii rozwoju „Radia Kielce” SA
w latach 2005-2008, stworzenie systemu zadaniowego – zarządzanie przez cele.

·        Skuteczna restrukturyzacja „Radia Kielce” SA  jako medium publicznego (zwiększenie udziału i zasięgu dziennego, skuteczny marketing, zwiększenie wpływów
z tytułu reklam radiowych) – umocnienie Spółki na pozycji lidera na regionalnym rynku mediów.

·        Zdobyte doświadczenie w zakresie funkcjonowania mediów, realizacji zamówień publicznych.  

1.10.2006 r. –  30.09.2007 r.   Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” SA – Dyrektor ds. Kadrowo-Administracyjnych

·        Współudział w budowaniu struktur holdingu na bazie spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej „KROSNO”.

·        Prowadzenie negocjacji z organizacjami związkowymi spółek kapitałowych  wchodzących w skład GK „KROSNO” w zakresie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Regulaminu ZFŚS.

·        Bezpośredni nadzór na pracami Biura Zarządu
 i Nadzoru Właścicielskiego, współpraca z Giełdą Papierów Wartościowych.

26.07.2007 r. – nadal             Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jaśle

                                                - Prezes Zarządu

Znajomość języków Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenia

1) angielski – podstawowy,

2) rosyjski   – średni,

3) dobra znajomość oprogramowania DOS, Windows, Microsoft Excel,  Microsoft Word.

4) inne doświadczenia:

-        w latach 1994 – 1998 członek, a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krośnie,

-        w latach 1996 – 1997 sekretarz Rady Nadzorczej Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Krośnie S.A (JSSP),

-        od marca 2002 r. do czerwca 2002 r. sekretarz Rady Nadzorczej „Resbud-Globex” sp. z o.o. w Zamościu,

-        w latach 2000 r. – 2003 r. sekretarz Rady Nadzorczej Polskiego Radia – Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie „Radio Rzeszów” S.A (JSSP),

-        od 18 lipca 2003 r. - Przewodniczący, a od 1 czerwca 2004 r. do lipca 2006 r.  członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia – Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie „Radio Rzeszów” S.A.(JSSP),

-        od 18 listopada 2009 r.   do 30 marca 2011 r.  (4 września 2010 r. koniec kadencjiczłonek Rady Nadzorczej „Polskiego Radia Rzeszów” Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie S.A. (JSSP), w tym od 9 stycznia 2010 roku  jej Przewodniczący,

-        od 25 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2013 r.  członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia Rozgłośni Regionalnej w Kielcach „Radio Kielce”  S.A. (JSSP), w tym od 17 lutego 2011 r.  Z-ca Przewodniczącego.

Projekt dyplomowy MBA „Skuteczność misji Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio KielceSpółka Akcyjna. Transformacja rynkowa radia wymóg czy konieczność.” ,  autor publikacji:  „Proces budżetowania wybranej firmy lub organizacji”- Praca zbiorowa „Master of Biznes Administration – kapitał dla organizacji” DW „Strzelec” 2006 r. Współautor artykułu: „Optymalizacja produkcji masy asfaltobetonowej” – skrypty PŚk 1985 r.

Doświadczenia         w pracy samorządu

-      w latach 1994 – 2006 radny Rady Miejskiej Jasła, w tym w latach 1994 – 1997 członek Zarządu Miasta Jasła. W poszczególnych kadencjach władz samorządowych Jasła kieruje pracami stałych komisji Rady:

        II  kadencji –  Statutowej,

        III kadencji –  Samorządowej,

        IV kadencji –  Rewizyjnej,

       W VI kadencji RMJ (od 2010 r. - 2014 r.) – Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

       Pomysłodawca przeprowadzenia w 1995 r. referendum  miejskiego w sprawie samoopodatkowania mieszkańców z tytułu wywozu i utylizacji odpadów stałych, współautor  wewnętrznych aktów prawnych regulujących ustrój gminy, programów: porządkowania gospodarki wodnościekowej, uciepłownienia m.Jasła, utrzymania czystości i porządku w gminie oraz  powołania Związku Gmin „Wisłoka”,

-      w latach 1994 -1998 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Krośnieńskiego i Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska SSWK w Krośnie,

-     od 16 listopada 2014 r. radny Rady Powiatu w Jaśle – nadal, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu,

-      w latach 2003 - 2005 r. Przewodniczący Rady Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z s. w Tarnowie (zrzesza spółdzielnie z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, wcześniej przez dwie kadencje z-ca Przewodniczącego Rady), aktualnie członek Rady MZRSM. Przewodniczący Sejmiku Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Krośnieńskiego (1994-1998), a później Województwa Podkarpackiego, delegat na I, II, V       i VI Kongres Spółdzielczości.

-      w latach 2014 r. – 2017 r. członek Krajowej Rady Spółdzielczości  

Przynależność partyjna

Bezpartyjny

Działalność w organizacjach i stowarzyszeniach

PTTK

- Przewodniczący Koła Uczelnianego PTTK przy LO nr 12 w Jaśle - 1975-76

- Prezes Oddziału Akademickiego PTTK w Kielcach -  1978-81

- członek Komisji Młodzieżowej przy ZG PTTK w Warszawie - 1979-81

PZW

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej AKW „Karp” w Kielcach -1983 – 1987

-  członek kadry PZW Okręgu Kielce w wędkarstwie muchowym - 1983-1985

-  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła PZW nr 1 w Jaśle - 2009 - 2012

Stowarzyszenia:

„Ordynacka”, „Razem zmieniajmy Jasło” – założyciel i jego Przewodniczący,  „Forum Jasielskie”.

Członek  założyciel Klubu Wędkujących Globtroterów „Bayangol” – www.bayangol.pl

Zainteresowania

Wędkarstwo (szczególnie muchowe), turystyka, fotografia